KLAR- LEDERUDVIKLING 2021-2022

KLAR- LEDERUDVIKLING 2021-2022

Kognitiv, Ledelse – Anerkendende & Ressourcefokuseret

For ledere, som ønsker at professionalisere deres ledelsespraksis.

PsykologCentrets lederudvikling, tilbyder effektiv og praktisk træning af ledere med afsæt i evidensbaserede teoridannelser.

KLAR er en praksisbaseret lederuddannelse med fokus på det personlige lederskab. Uddannelsen afvikles af Psykolog Lene Metner samt konsulent Peter Bredsdorff-Larsen, som begge er erfarne ledere med mange års praksis bag sig. Uddannelsen vil give et solidt fundament for ledelsesudvikling. Med afsæt i deltagernes egne erfaringer, vil lederne i et anerkendende og intensivt lærings- forum for afprøvning, feedforward og refleksion, udvikle metoder til den daglige innovative ledelse.

Det giver resultater at tage udgangspunkt i det der virker. Denne erkendelse tager KLAR uddannelsen udgangspunkt i. Det virksomme er afsættet for at deltagerne træner udviklingsmuligheder for at optimere egne praktiske færdig- heder og organisationens præstationer.

Med KLAR tilbyder vi konkrete værktøjer og metoder til at bringe de anerkendende og ressourcefokuserede principper i spil i en autentisk ledelsespraksis ved hjælp af de kognitive principper som fundament.

Kognition betyder tænkning, erkendelse og anvendelse af viden. Det er betydningsfuldt at forstå, at et ressource-syn ikke forhindrer os i at se virkeligheden

– at der kan være svære udfordringer som skal klares og håndteres både hurtigt og effektivt. Her har den kognitive tilgang sin styrke. Tænkningen om de udfor- dringer vi skal håndtere, og de konstruerede modeller af verden vi tager afsæt i, er styrende for at kunne bevæge sig selv og organisationen. Ledelse handler om at holde fokus, igangsætte og aktivere ressourcer og positiv energi i de personer man leder.

Med KLAR vil der blive arbejdet med deltagernes evner og færdigheder, så man som leder kan blive oplevet, som en autentisk og tydelig leder med en aner- kendende og ressourcefokuseret tilgang. Lederne vil blive trænet i at præstere bedre i pressede situationer, ligesom lederne vil skærpe egne færdigheder i at performe og løse situationer på alle organisatoriske niveauer.

KLAR uddannelsen er en værktøjskasse med forståelser, redskaber og metoder, som lederne kan anvende i konkrete ledelsesmæssige udfordringer.

Deltagerne bliver i stand til at håndtere og lede de tre niveauer som KLAR tager afsæt i:

 • Overordnet ledelsesniveau: Her arbejder vi med styrkelse af egne ressourcer, forståelse for egne konstruktioner og personlige styringsmekanismer – herunder egne mestringer i ledelse. egen energistyring, forberedelse og at skabe tilstrækkeligt underlag for
 • Team- Iedelsesniveau: Samarbejde i grupper, autencitet, udvikling af innovative processværktøjer, konfliktforståelse og håndtering, og at vende negative energier til en positiv
 • Medarbejder niveau: Anerkendende og udviklende samtaleværktøjer, medarbejder ressourcefokusering, evne til at motivere til personlig

KLAR er således en praksisfunderet ledelsestilgang, som tager et helt konkret afsæt i praksis, og som overfører og træner en evidensbaseret viden direkte ind i deltagernes egen ledelsespraksis.

Uddannelsen består af 6 modulers lederuddannelse + en fremlæggelsesdag. Mellem modulerne arbejdes der med mindre øvelses, eller registreringsopgaver.

KLAR er teoretisk og metodisk forankret i det kognitive og i det ressourcefokuserede menneske- og behandlingssyn. Se vores hjemmeside: www.KRAP.com
– gå ind under KLAR- og se vores kursusudbud

 

DELTAGERE:
Private og offentlige ledere, som ønsker at professionalisere deres lederrolle og optimere deres evner og færdigheder til at kunne performe i ledelsesfunktionen.

Deltager antal: Max. 20 deltagere
Sted: Lindberg Fenger Kursus- og Videnscenter, Ryttergrøftvejen 48, 7000 Fredericia
Struktur: 7 moduler á 1 undervisningsdag kl. 9.00-15.00 + hjemmearbejde mellem undervisningsdagene.
Undervisningsformer: Oplæg, diskussioner i plenum, refleksionsøvelser, coaching på egne udfordringer/opgaver, performing – øvelser, case arbejde mv. Der vil blive stor vægtning på konkret træning af specifikke udfordringer.

Undervisere: Psykolog Lene Metner og konsulent Peter Bredsdorff Larsen, begge fra PsykologCentrets lederudvikling Viborg-Skive.
Pris: Prisen for hele uddannelsen er 19.900,- + moms. inkl. fuld forplejning samt div. materialer.
Information: Interesserede er velkomne til at kontakte Lene Metner (mobil: 2179 5204) eller Peter Bredsdorff-Larsen (mobil: 4083 4733) for at høre nærmere.
Tilmelding: Tilmelding sker via formularen nederst på denne side.
Tilmeldingsfrist: 27. september 2021.

KLAR LEDERUDVIKLINGS PROGRAM

MODUL 1 – 27. oktober 2021

Introduktion til og forståelse for KLAR, organisationen og dens kræfter

 • Præsentation af uddannelsen og af deltagere
 • Værdisyn og ledelses præmisser
 • Forståelse af udvikling som begreb og som
 • Redskaber til udvikling og forandring – målsætning.

 

MODUL 2 – 16. november 2021

Tankens kraft de kognitive grundmodeller

 • Tanker, erkendelse og forståelse af egne styringsmekanismer
 • At tænke anderledes – at forstyrre tanker
 • At sætte fokus på potentialer, styrker og de gode hensigter – hvad er vi gode til?
 • Hvad siger vi – Betydningen af Italesættelser

 

MODUL 3 – 9. december 2021

Anerkendende ledelse at møde sine medarbejdere

 • Ledelse i et anerkendende perspektiv – Hvad er anerkendelse i ledelse?
 • Betydning af validering, feed forward og forståelse
 • Anerkendende kommunikation (sprog, skrift, krop og handling)
 • Den gode og udviklende medarbejdersamtale
 • Perspektivledelse – det dobbelte perspektiv og forståelse af Mit-Dit Perspektiv

 

MODUL 4 – 5. januar 2022

Det autentiske lederskab – egen udvikling

 • At se på egne muligheder og udfordringer
 • Mestring – ”coping” med svære udfordringer
 • Egen refleksion – at turde se på egne strategier. (Mestringsanalyse – mål og mestring)
 • Udvikling af nye strategier
 • Min udfordrende medarbejder i lyset af egen personlig ballast

 

MODUL 5 – 26. januar 2022

Think, Act and Reflect vejen mod mestring og bedre præstationer.

 • At optimere sine præstationer
 • At være leder og håndtere udfordrende situationer
 • Hvad gør vi, når vi navigerer i et
 • krydspres? (Balance/stress/udfordringer)
 • Fokus – forberedelse og de bedste præstationer

 

MODUL 6 – 10. februar 2022 

Teamledelse og samarbejdsprocesser

 • Teamets udvikling – fra gruppe til et velfungerende
 • Brug af proces-værktøjer i teams og samarbejdsgrupper
 • Træningsøvelse med udgangspunkt i procesmodellen
 • Forståelse og håndtering af konflikter og uenighed i gruppen
 • Gruppefaser og gruppe dynamikken

 

MODUL 7 – 3. marts 2022

Fremlæggelse af egne udviklingsopgaver

 • Med udgangspunkt i egen virkelighed fremlægges en opgave om egen forandring eller udvikling
 • Opgaven evalueres og der gives konstruktiv feedforward
 • Afslutning og uddeling af uddannelsesbeviser

 

Online undervisning
Såfremt det af udefrakommende årsager ikke er muligt at afvikle undervisning ved fysisk
fremmøde, vil undervisningen i stedet blive afholdt online.

 

PRÆSENTATION AF UNDERVISERE:

Lene Metner er privatpraktiserende psykolog og ejer af PsykologCentret ApS i Viborg & Skive. Er uddannet cand.pæd. psych. i 2003 – og tidligere uddannet ergoterapeut. Lene har i en lang årrække været personaleleder både i offentlig og privat regi. Lene arbejder med lederudvikling i forhold til personlige optimeringsmuligheder og det personlige lederskab. Lene er ideskaberen til KRAP og Lederudviklingstankerne i KLAR og gennemgående forfatter til alle KRAP-bøgerne.

Peter Bredsdorff-Larsen har stor erfaring som leder i erhvervslivet, og har som selvstændig konsulent designet og afviklet udviklingsopgaver for større og mindre organisationer. Peter Bredsdorff-Larsen har som håndboldtræner haft spændende opgaver i flere danske topklubber, og som assisterende landstræner for det danske herrelandshold. Peter og Lene har sammen udviklet KLAR-uddannelsen.

——————————–

Tilmelding KLAR