3 dagskursus i LA2 (Low Arousal 2)

3 dagskursus i LA2 (Low Arousal 2)

6. februar – 8. februar 2023

Kurset henvender sig til fagprofessionelle der arbejder med unge og voksne med autisme, ADHD, udviklingshæmning, psykiske vanskeligheder, som gerne vil have større kendskab til brugen og implementering af LA2 i praksis.

Kurset indeholder:

  • Gennemgang af Low Arousal og LA2 og de grundlæggende teorier tilgangen bygger på.
  • Hands on gennemgang og udarbejdelse af de 3 grundlæggende planer i LA2:
    Tryghedsplan, Trivselsplan og Læringsplan. Derudover vil der også være gennemgang af mestringsplaner.
  • Redskaber til at fremme trivsel og skabe større indflydelse på eget liv.
  • Der vil i undervisningen være fokus på forebyggelse, håndtering og læring med udgangspunkt i borgerens indefra perspektiv og med udgangspunkt i de fagprofessionelles udefra perspektiv.

Der vil de 3 dage være et oplæg fra fagprofessionelle og borger der fortæller om hvordan de har implementeret LA2 i deres arbejde. Dag 1. vil der være et oplæg af Lars.  Lars er den første LA2 instruktør med dobbeltkompetencer – kompetencer i form af LA2 faglighed og kompetencer i form af levede erfaringer.

Kurset vil forløbe over 3 sammenhængende dage. Undervisningen vil indeholde teori og praksis øvelser.

Pris pr deltager: 3750 inkl. moms og forplejning, morgenmad, frokost og kage.

Sidste tilmelding: 23-01-2023

Sted: Lindberg Fenger kursus og videnscenter, Ryttergrøftvejen 48, 7000 Fredericia.

Tilmelding via formular nedenfor

Underviseren er Pia Lindberg Fenger:
Pædagog, VISO-specialist, autoriseret LA2 underviser og pædagogisk konsulent med speciale inden for autisme og andre tillægsdiagnoser. Pia har mangeårige erfaringer med både børn, unge og voksne og med tillægsdiagnoser som fx udviklingshæmning, angst, depression, OCD, stress og søvnforstyrrelse samt mange typer af syndromer. Pia har Cool Kids Vejlederuddannelsen, arbejder ud fra Neuropædagogisk og Low Arousal tilgang, og bruger TEACCH principperne til strukturering og støtte i hverdagen.

LA2 er udarbejdet af Sopra for Socialstyrelsen i et satspuljeprojekt omkring forebyggelse af vold og fremme af trivsel på botilbud.

LA2 intensiverer og strukturerer fremme af trivsel og forebyggelse af vold og trusler inden for det sociale og specialpædagogiske område med udgangspunkt i den nyeste forsknings- og praksisbaserede viden.

Tankegodset bag LA2 er bl.a. den traditionelle Low Arousal tilgang, som vi i Danmark bl.a. kender fra Studio 3 og Bo Hejlskov Elvens rogivende pædagogik samt viden og forskning om borgerinddragelse og recovery i arbejdet med forebyggelse af vold. Disse tilgange er fundamentet for anvendelse af LA2, da LA2 omhandler inddragelse af borgerens indefra perspektiv i forebyggelse af voldsomme episoder og fremme af trivsel i hverdagen.

Dag 1:

09.00-09.30 Velkomst og gennemgang af undervisningen.
09.30-12.00 Low Arousal tilgangen: Introduktion, antagelserne
12.00-12.45 Frokost
12.45-13.45 Borgerinddragelse i det voldsforebyggende arbejde, Introduktion LA2, Recovery
13.45-14.00 Kaffepause
14.00-15.00 Oplæg af Lars. Lars er den første LA2 instruktør med dobbeltkompetencer – kompetencer i form af LA2 faglighed og kompetencer i form af levede erfaringer.
15.00-16.00 Min Tryghedsplan/Tryghedsplan for fagprofessionelle

Dag 2:

09.00-09.30 Opsamling på dag 1
09.30-11.00 Min Tryghedsplan/Tryghedsplan for fagprofessionelle
11.00-12.00 Ressourcefokus
12.00-12.45 Frokost
12.45-13.45 Min Trivselsplan/Trivselsplan for fagprofessionelle
13.45-14.00 Kaffepause
14.00-15.00 Min Trivselsplan/Trivselsplan for fagprofessionelle
15.00-16.00 Oplæg fra fagprofessionelle om implementering til praksis

Dag 3:

09.00-09.30 Opsamling på dag 2.
09.30-11.00 Min Trivselsplan/Trivselsplan for fagprofessionelle Sammenhængen mellem trivsel og affektudbrud
11.00-12.00 Min Læringsplan/Læringsplan for fagprofessionelle
12.00-12.45 Frokost
12.45-13.45 Min Mestringsplan/Mestringsplan for fagprofessionelle
13.45-14.00 Kaffepause
14.00-15.00 Oplæg fra fagprofessionelle om implementering til praksis
15.00-16.00 Opsamling på undervisning, og fokus på implementering af LA2 i praksis

Mere om LA2

Borgerens indefra perspektiv
Først og fremmest er LA2 et samtale- og refleksionsredskab, som har fokus på at forstå borgerens indefra perspektiv.

LA2 er udgangspunktet borgerens indefra perspektiv, dvs. hvordan borgeren oplever egen trivsel, ressourcer, netværk, mestringsstrategier og belastninger. Der er fokus på, hvordan borgeren oplever sin hverdag, og hvordan du som fagprofessionel kan støtte borgeren i at mestre hverdagslivets udfordringer.

Gennem strukturerede samtaler om borgerens indefra perspektiv, får borgeren mulighed for, dels at lære sit eget indefra perspektiv at kende (gennem at blive spurgt ind til det), dels at give sit bud på, hvordan de voldsomme episoder bedst kan forebygges og håndteres, og hvilken læring, der kan være af en voldsomme episode. På den måde kvalificeres borgerens ekspertposition i forhold til egne værdier og egne erfaringer. Denne kvalificering skal støtte borgeren i fremtidigt at træffe flere kvalificerede beslutninger i eget liv (empowerment).

Borgerens tilstræbte indefra perspektiv
Hvis borgeren ikke kan eller vil deltage med sin egen viden om sig, så kan vi forsøge på at sætte os i borgerens sted. Vi forsøger at sætte os i borgeren sted med udgangspunkt i observationer og fælles refleksioner og derved tilstræbe et indefra perspektiv. Det er en bevidst tilstræbelse på at forstå, hvordan borgeren oplever at være sig i netop denne situation og under netop disse vilkår. Det er vigtigt, at vi taler med flere parter om borgerens syn på sig selv og sin hverdag, fx ved at tale med pårørende og andre personer, som borgeren har tillid til.

De fagprofessionelles udefra perspektiv
LA2 er også et udrednings- og refleksionsredskab, som tilvejebringer en samlet beskrivelse af de fagprofessionelles udefra perspektiv på de voldsomme episoder. LA2 hjælper de fagprofessionelle med at beskrive, hvordan de bedst muligt kan støtte borgeren i at forebygge, håndtere og mestre de voldsomme episoder og fremme hverdagstrivsel.

To ekspertpositioner
Gennem oprigtig nysgerrighed overfor borgerens indefra perspektiv, bliver det muligt at skabe et tæt samarbejde med borgeren om at være sammen om at reducere de voldsomme episoder. Her skal de fagprofessionelles faglighed og metoder udfoldes sammen med borgerens tanker og ideer, så borgeren ikke er alene med ansvaret for at finde løsningerne. De to perspektiver kvalificerer gensidigt hinanden, og derigennem er der mulighed for forandring i retning af bedre trivsel for både borgere og fagprofessionelle.